Pædagogiske læreplaner

Vi er et væksthus for børnenes udvikling.

I vores planlægning sætter vi mål i forhold til børnenes nærmeste udviklingszone, dette gælder både i forhold til det enkelte barn og i forhold til børnegrupper. Vi planlægger for en given periode ad gangen, der kan spænde over et antal uger eller måneder. Vi tilbyder alsidige aktiviteter der skaber et læringsrum, hvor børnenes kompetencer styrkes og udvikles. Aktiviteterne kan både være planlagte og spontant opståede, og vi evaluerer løbende for at sikre, at arbejde i en retning, der følger børnenes spor og behov for udvikling. Vi lægger vægt på, at børnene tilegner sig erfaringer og kompetencer, der gør dem til livsduelige mennesker – dvs. at have styrke og evne til videre hen i livet at fungere, udvikle sig og træffe egne valg.

Vores pædagogik baseres med fokus på de pædagogiske læreplaner, der blev vedtaget ved lov i 2004, og revideret til de styrkede pædagogiske læreplaner i 2018.

Da vi er en bevægelsesinstitution, indeholder alle vores pædagogiske aktiviteter et særligt fokus på grov- og finmotorik.

De pædagogiske læreplaner indeholder 6 temaer:

Det handler om, at det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker, erfarer og udfolder sig selv og hinanden via kendte og nye måder og derigennem får tillid til at egne potentialer. Det sker på tværs af køn, social og kulturel baggrund og alder. Miljøet skal være genstand for tryghed, nysgerrighed og omsorg så alle børn udvikler livsduelighed, engagement, gåpåmod og kompetencer til at deltage i fællesskabet.

I klatretræet møder vi børnene opmuntrende, imødekommende og positive, og planlægger aktiviteter udefra hvad vi mener børnene bliver godt stimuleret af og kan bruge deres kompetencer både i de planlagte og spontane aktiviteter.

Målet her er, at læringsmiljøet skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber og at alle børn udvikler relationer og empati ligeledes skal de pædagogiske læringsmiljø også understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses om en ressource og medvirker til demokratisk dannelse.

I Klatretræet tilbyder vi læringsmiljøer som har muligheder for rollelege f.eks. dukker, udklædning og køkken mm. Vi er opmærksomme på børnenes sociale læring via parallelleg og til samlinger har vi fokus på demokrati og fællesskabet, og vi hjælper børnene med at være en god ven.

Her er målet at alle børn udvikler sprog der medvirker til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. Alle børn skal opnå erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre ideer, behov og tanker børnene kan bruge i deres sociale fælleskab.

I Klatretræet præsenterer vi børnene for forskellig litteretur. Vi har fokus på barnets mulighed for at kommunikere sin viden ved samlinger og frokoster. Vi anvender så vidt det er muligt bogstaver, figurer og tal i vores aktiviteter og vi sætter ord og handlinger i den pædagogiske praksis. Vi er opmærksomme på, at vi er rollemodeller og har en god omgangstone, fremtoning og er respektfulde i vores kommunikation.

Her er målet at alle børn eksperimenterer og udforsker forskellige måder at bruge kroppen på og alle børn oplever krops og bevægelsesglæde både i aktivitet og i ro, og bliver fortrolige med deres krop og får en fornemmelse af kroppens sanser og funktioner.

I Klatretræet planlægger vi kropslige aktiviteter som har fokus på sansning, bevægelse og krop. Det gør vi i hallen, på legepladsen og i naturen. Vi laver forhindringsbaner, gynger og cykler med børnene, og deltager i den årlige kampagne ”Hej, skal vi lege?” samt laver kreative ting som har fokus på det finmotoriske.

Målet handler om at alle børn får konkrete færdigheder med naturen, der udvikler deres nysgerrighed og lyst til at undersøge naturen og give dem mulighed for at opleve og undersøge forskellige naturfænomener i deres omverden så børnene får erfaringer og kan udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge – det er her den matematiske opmærksomhed begynder.

I Klatretræet planlægger vi turer til stranden, søen og skoven, hvor vi finder smådyr og fortæller om dyrenes liv, og vi er gode rollemodeller og forbilleder.

Vi bruger vores legeplads meget. Her kan børnene se og føle på de forskellige årstider og mærke når det er varmt om sommeren og koldt om vinteren, lege med vand og hoppe i vandpytter og hører når det regner. Vi har fokus på fællesskabet – også i de aktiviteter vi har og vi sørger for at have de redskaber og materiale vi skal bruge. Ligeledes er vi opmærksomme på at have den matematiske forforståelse, f.eks. ved at tælle eller fortælle hvad de forskellige fugle hedder mm.

Målet er at alle børn skal indgå i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Læringsmiljøet skal støtte børnene i at få mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, der stimulere børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og børnene får kendskab til brug af forskellige redskaber, medier og materialer.

I Klatretræet præsenterer vi børnene for forskellige materialer, f.eks. male, tegne, genbrugs materiale mm. Vi kan med hjælp fra f.eks. iPad finde ideer til kreative projekter og få ny viden ved at se en film om emnet. Børnene har mulighed for at bruge deres fantasi, sanser og være kreative. De kreative aktiviteter giver børnene mulighed for at vise, hvem de er, samt til fordybelse. Ud over, at udvikle finmotoriske færdigheder, inspirerer børnene hinanden og ser sig selv og hinanden på nye måder. Via kreative aktiviteter sammen med de andre børn og voksne, får børnene en oplevelse af at deltage i et fællesskab.

Vi tager på ture i nærmiljøet – Hornbæk kirke, bibliotek mm. samt besøger Kronborg, Kulturværftet og andre steder alt efter hvilket emne vi har. Vi har fokus på egne traditioner som påske, jul, fastelavn, festival, teater mm. samt andre traditioner som f.eks. Halloween. Vi skaber rum for, at vores kreative udfoldelser kan lade sige gøre og vi samarbejder med forskellige samarbejdspartnere som kunstnere, forældre og andre institutioner.

Vi er et væksthus for børnenes udvikling. I vores planlægning sætter vi mål i forhold børnenes nærmeste udviklingszone, dette gælder både i forhold til det enkelte barn og i forhold til børnegrupper. Vi lægger vægt på, at børnene tilegner sig erfaringer og kompetencer, der gør dem til livsduelige mennesker – dvs. at have styrke og evne til videre hen i livet at fungere, udvikle sig og træffe egne valg.

Aktiviteterne

Vi planlægger for en given periode ad gangen der kan spænde over et antal uger eller måneder. Vi tilbyder alsidige aktiviteter der skaber et læringsrum, hvor børnenes kompetencer styrkes og udvikles. Aktiviteterne kan både planlagte og spontant opståede, og vi evaluerer løbende, for at sikre at arbejder i en retning, der følger børnenes spor og behov for udvikling.

I kreative aktiviteter giver fordybelse børnene mulighed for at vise, hvem de er, og hvad de kan. Ud over, at udvikle finmotoriske færdigheder, inspirerer børnene hinanden og ser sig selv og hinanden på nye måder. Via kreative aktiviteter sammen med de andre børn og voksne får børnene en oplevelse af at deltage i et fællesskab.

Som læringsrum bruger vi både de indendørs og udendørs faciliteter i vores institution samt vores fantastiske nærmiljø, der rummer både skov, sø og strand.